Patent Unitària UE

El nou sistema de la Patent Unitària

Una patent unitària, o una patent europea amb efecte unitari, serà una patent europea concedida per l’Oficina Europea de Patents per a la qual, després de la concessió, el titular hagi sol·licitat efecte unitari mitjançant un tràmit únic de validació, d’ara endavant validació amb efecte unitari, en aquells països de la Unió Europea que participin en el sistema i hagin ratificat l’Acord per al Tribunal Unificat de Patents en la data de registre de l’efecte unitari a l’Oficina Europea de Patents (EPO).

Els 25 estats de la Unió Europea que participen en la cooperació reforçada per aconseguir el Sistema de Patent Unitària són: Àustria, Bèlgica, Bulgària, Xipre, República Txeca, Dinamarca, Estònia, Finlàndia, França, Alemanya, Grècia, Hongria, Irlanda, Itàlia, Letònia, Lituània , Luxemburg , Malta, Països Baixos, Polònia, Portugal, Romania, Eslovàquia, Eslovènia, Suècia.

En aquests països, la patent europea tindrà caràcter unitari i podrà ser renovada mitjançant el pagament d’una taxa única a l’Oficina Europea de Patents, a diferència del que succeeix amb el sistema actual, on per mantenir en vigor la patent s’han de pagar taxes a les diferents oficines on s’ha validat. A més, la protecció conferida per la patent europea amb efecte unitari serà uniforme i aplicarà per igual a tots els països de la UE participants.

L’efecte unitari no s’aplica a països de fora de la Unió Europea com ara Suïssa, el Regne Unit, Noruega o Turquia. Tampoc aplicarà a països que sí formen part de la Unió Europea, com Espanya, Croàcia i Polònia, però que no han acceptat participar o no han ratificat l’Acord sobre el Tribunal Unificat de Patents.

En aquests països, però, el titular de la mateixa patent europea podrà utilitzar la via clàssica de validació a nivell nacional per obtenir protecció. De fet, és important destacar que el nou sistema conviurà en paral·lel amb el sistema actual, de manera que, si el titular ho desitja, podrà continuar validant la seva patent per la via clàssica, fins i tot en aquells països UE que sí que participen del nou sistema.

La conveniència o no de sol·licitar la validació amb efecte unitari vindrà determinada, entre altres aspectes, pel tipus i el nombre de països on es tingui interès real a obtenir protecció. Així, per exemple, si la majoria dels països on el titular vol obtenir protecció no participen en el nou sistema, una opció seria prescindir de la validació amb efecte unitari i triar la via clàssica de validació. No obstant això, si almenys quatre dels països on el titular vol obtenir protecció participen del nou sistema, en principi resultarà atractiu sol·licitar la validació amb efecte unitari per a estalviar costos de validació i renovació en aquests països. Tot i així, abans de prendre una decisió podrà ser necessari valorar el risc que la patent pugui ser anul·lada de forma ràpida en aquests països si rep una acció centralitzada de nul·litat al Tribunal Unificat de Patents.

 

El Tribunal Unificat de Patents

El Tribunal Unificat de Patents (Unified Patent Court) té competència exclusiva sobre la patent europea amb efecte unitari. Així, aquest Tribunal decidirà de forma centralitzada i ràpida sobre la validesa i infracció de la patent, i les seves decisions seran aplicables directament al conjunt de països on la patent europea s’hagi validat amb efecte unitari.

Tot i això, l’Acord per a la patent unitària preveu que el Tribunal Unificat de Patents acabi tenint competència exclusiva no només sobre les patents europees amb efecte unitari sinó també sobre les sol·licituds en tràmit i patents europees validades sense efecte unitari per la via clàssica del sistema actual . De fet, a la data d’entrada en vigor del nou sistema, totes les sol·licituds i patents europees ja existents quedaran de facto sota la jurisdicció compartida del Tribunal Unificat de Patents i dels tribunals nacionals, tret que el titular sol·liciti de manera activa l’exclusió –mecanisme opt-out– de la competència del Tribunal Unificat de Patents.

 

UNITARY-PATENT-2022

Mapa indicant els 17 estats de la Unió Europea que s’espera que hagin ratificat l’Acord per al Tribunal Unificat de Patents en la data d’entrada en vigor del sistema de Patent Unitària.

El titular d’una cartera de sol·licituds i patents europees clàssiques validades sense efecte unitari sol·licitar l’exclusió Opt-out de la competència del Tribunal Unificat de Patents a una part o per a tot el portfolio de patents. De fet, ho podrà fer fins i tot tres mesos abans que entri vigor el nou sistema (sunrise period), amb la finalitat d’evitar el risc de rebre accions centralitzades de nul·litat només entrar en vigor el sistema. La decisió d’exclusió pot ser encertada, en particular, quan se sap que els competidors són actius litigant i que el resultat d’una eventual nul·litat pot acabar tenint efecte en països clau per al negoci. Posteriorment, el titular tindrà l’opció de recuperar (opt in) la competència del Tribunal Unificat de Patents, per exemple, per a aquelles patents més fortes amb què pugui tenir intenció d’exercitar una demanda centralitzada d’infracció, amb efecte a tots els països UE participants que haguessin ratificat l’Acord a la data de registre de la sol·licitud de retirada de l’exclusió Opt-out.

La possibilitat de sol·licitar l’exclusió Opt out s’estendrà per un període transitori de set anys, amb opció de pròrroga a set anys més, però només estarà disponible per a les sol·licituds de patent europea en tràmit o les patents europees que s’hagin validat sense un efecte unitari. Un cop finalitzat aquest període transitori, totes les sol·licituds i patents europees per a les quals no s’hagi fet l’opt-out quedaran sota la jurisdicció del Tribunal Unificat de Patents als països UE participants on té efecte.

 

Un nou escenari que està en arribar

El període final de preparació del nou sistema de patent europea amb efecte unitari ja està en marxa i s’espera que quan aquest procés de preparació estigui avançat, probablement cap a finals d’any, Alemanya ratificarà l’Acord del Tribunal Unificat de Patents. Amb la ratificació d’Alemanya s’iniciarà un compte enrere de 3-4 mesos per a l’entrada en vigor del nou sistema de patent europea amb efecte unitari, que s’espera per a principis del 2023.

L’entrada en escena del nou sistema de patent europea amb efecte unitari obligarà els titulars de sol·licituds i patents europees a prendre en breu decisions sobre:

  • Sol·licitar o no l’efecte unitari de les patents europees després de rebre la concessió.
  • Sol·licitar o no l’exclusió Opt out de la competència del Tribunal Unificat de Patents les sol·licituds de patents europees en tràmit i les patents europees clàssiques validades sense efecte unitari.

 

NOTÍCIES: #PatenteUnitària
MAPA: PatentUnitària

Membres de