Impacte normatiu de la COVID-19 a la propietat industrial

Afectació als procediments de Propietat Industrial davant les diferents instàncies administratives i judicials

Data d’actualització: 26 maig 2020

afectacio-procediments-propietat-industrial-COVID19

 

Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM)

Amb el RD 537/2020, de 23 de maig, el còmput dels terminis administratius suspesos durant l’estat d’alarma es reprendrà a partir del proper dia 1 de juny, deixant sense efecte les successives mesures excepcionals relacionades a continuació.

El Reial Decret (RD) 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’ alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària estableix la suspensió de tots els terminis procedimentals de les entitats del sector públic.

Aquesta suspensió tenia una vigència inicial de 15 dies però el Govern ha anat prorrogant l’estat d’alarma i s’espera que continuï en aquesta dinàmica durant les properes setmanes. Quan finalment s’aixequi la suspensió es reprendrà el còmput dels diferents terminis en el mateix punt temporal en què es trobaven a la data del RD.

No obstant això, donada la rellevància de la salvaguarda dels interessos i serveis públics, l’OEPM ha acordat per Resolució del seu Director, de data 16.03.2020, que continuarà admetent a tràmit tot tipus de sol·licituds i realitzant les actuacions administratives que permetin avançar en la tramitació dels expedients, amb el benentès que aquestes actuacions no imposin càrregues sobre els usuaris i tinguin naturalesa ex-parte (entre un interessat i l’Administració).

En Resolució posterior, aquesta amb data 26.3.2020, s’expliciten aquells procediments que es podrien incloure a la categoria genèrica abans exposada.

afectacio-procediments-propietat-industrial-COVID19-OEPM

 

Òrgans Judicials Espanyols

El RD 537/2020, de 23 de maig, estableix la represa dels terminis processals a partir del proper dia 4 de juny.

A nivell processal, es decreta també la suspensió de tots els terminis, reprenent-se el seu còmput en idèntics criteris i en el RD 16/2020 de 28 d’abril s’estableix que el còmput dels terminis que haguessin quedat suspesos per la declaració de l’estat d’alarma tornarà a computar-se des del seu inici en el moment que aquest s’aixequi.

En els ordres jurisdiccionals penal, contenciós-administratiu i social es preveuen certes excepcions, a criteri del RD, així com una habilitació perquè cada òrgan judicial pugui considerar, dins dels estrictes límits de l’estat d’alarma, la pràctica de determinades actuacions que, d’una altra manera, podrien causar perjudicis irreparables en els drets i interessos de les parts en el procés.

Donada la naturalesa civil o mercantil de la majoria de procediments de tutela de drets de propietat industrial i intel·lectual, la suspensió afectarà de ple a tots els litigis excepte en els supòsits d’actuacions on la seva paralització podria causar perjudicis irreparables als interessats com ara mesures cautelars, diligències de comprovació de fets o escrits preventius.

Des del dimecres 15 d’abril, per acord de la Comissió Permanent del CGPJ, es possible presentar escrits per mitjans telemàtics que afectin també a actuacions i serveis no essencials. D’aquesta manera es podran iniciar o continuar procediments, que seran objecte de registre i repartiment pels òrgans judicials. Aquesta represa telemàtica de l’activitat processal només sortirà efectes fins a la subsegüent actuació sotmesa a termini segons la disposició addicional segona del RD 463/2020 de l’estat d’alarma.

afectacio-procediments-propietat-industrial-COVID19-OrgansJudicials

 

Oficina de Propietat Intel·lectual de la UE (EUIPO)

L’Oficina va reprendre l’activitat normal i el còmput de terminis el 18 de maig. Per aclarir els dubtes interpretatius que pugui ocasionar la transició, la EUIPO ha publicat una nota aclaridora.

En Resolució EX-20-03 del seu Director Executiu, del passat 16 de març, la EUIPO estén automàticament les mesures d’excepcionalitat que ja estaven vigents des del dia 9 de març fins el proper 18 de maig.

L’aproximació a la situació d’excepcionalitat que ha adoptat la EUIPO difereix molt de la de l’Oficina Espanyola, ja que suposa un ajornament en bloc de tots els venciments de terminis, bé siguin fixats per la pròpia oficina o bé derivin de mandat legal, a una data única, la del 18 de maig.

Si les parts, motu proprio, decideixen complir les seves obligacions procedimentals durant la vigència de la mesura d’excepcionalitat, l’oficina donarà curs a aquelles actuacions que es substanciïn davant seu.

En una nota aclaridora posterior, la EUIPO ha relacionat també alguns exemples dels procediments afectats per la mesura, emfatitzant que l’ajornament només afecta les matèries que es dirimeixin davant la pròpia oficina i no davant terceres instàncies, com seria el cas del Tribunal General i el Tribunal de Justícia de la UE, en què els terminis de recurs hauran d’observar-se igualment.

afectacio-procediments-propietat-industrial-COVID19-EUIPO_v20200504

Oficina Europea de Patents (EPO)

Segons nota informativa actualitzada a 16 d’abril, l’EPO anuncia l’ajornament de tots els venciments, amb data 15 de març o posterior, al proper 4 de maig. Així mateix, els procediments orals a desenvolupar davant les Divisions d’Examen i Oposició o davant les Sales de Recurs també es suspenen fins el 4 de maig, llevat que prèviament ja s’hagués acordat la pràctica per videoconferència.

En Comunicació de 1 de maig, les mesures anteriors es prorroguen fins al 1 de juny.

afectacio-procediments-propietat-industrial-COVID19-EPO-v20200504

 

Organització Mundial de la Propietat Intel·lectual (OMPI)

Sistema de Madrid per al Registre Internacional de Marques.

La nota informativa 7/2020 estableix que aquells usuaris ubicats en zones del món amb problemes de continuïtat en els serveis de correu postal, missatgeria o telecomunicacions podran esmenar l’omissió d’un termini contactant amb l’Oficina Internacional en el termini de 5 dies a partir del cessament de l’impediment en les comunicacions. En qualsevol cas, l’oficina ha de rebre aquesta comunicació abans que transcorrin 6 mesos des de l’expiració del termini omès.

Les peticions que afectin determinats tràmits, com les esmenes de defectes de sol·licituds internacionals, inscripcions de llicències o designacions posteriors poden acollir-se a una continuació del procediment, sense major justificació, sempre que es sol·licitin en un període de 2 mesos des de l’expiració del termini.

En l’Avís 27/2020 es generalitza el benefici de la força major a l’incompliment de qualsevol termini referit a comunicacions o pagaments adreçats a l’Oficina Internacional. Tanmateix, es destaca que per disposició legal els afectats tenen el límit de 6 mesos per acollir-se a aquestes mesures d’excepcionalitat i els constreny a donar curs al tràmit tan aviat com tinguin la possibilitat de fer-ho dintre d’aquest termini.

Sistema de la Haia per al Registre Internacional de Dissenys Industrials.

Tant la Nota Informativa 5/2020 com l’Avís 14/2020. es pronuncien en idèntics termes a l’anterior.

afectacio-procediments-propietat-industrial-COVID19-OMPI

Tractat de Cooperació en matèria de patents (PCT)

La informació es canalitza a través del butlletí informatiu (newsletter) d’aquest sistema on s’esmenta que la impossibilitat d’atendre un determinat termini per tancament de les instal·lacions o inaccessibilitat electrònica a les diferents oficines receptores comportarà el seu aplaçament al primer dia següent al restabliment de l’accés o disponibilitat.

L’OMPI matisa, però, que d’aquesta opció queda exclòs el termini crític de la prioritat unionista de 12 mesos.

Amb data 9 d’abril la OMPI ha emès nota interpretativa del Reglament del PCT sobre l’incompliment de determinats terminis (aportació de documents i/o pagament de taxes oficials) deguts a supòsits de força major, que l’Oficina entén d’aplicació uniforme a tots aquests supòsits.

afectacio-procediments-propietat-industrial-COVID19-PCT

 

Oficina Comunitària de Varietats Vegetals (CVPO)

El passat 4 de maig la CPVO va restablir la normalitat en el còmput de terminis, amb l’excepció dels relatius a l’inici de l’examen tècnic, l’aportació de mostres vegetals per a aquest examen i el pagament de les taxes relacionades, els quals encara tindran un tractament d’excepcionalitat fins al proper 21 de setembre.

La Decisió del seu President, de 24 de març de 2020, ha quedat reemplaçada per una nova amb data 6 d’abril de 2020. Es manté l’ajornament de tots els venciments que tinguin lloc entre el 17 de març i 3 de maig, ambdós inclosos, al proper 4 de maig i es detallen les situacions amb interrupció de servei postal o de comunicació electrònica que puguin afectar l’atenció de terminis davant l’Oficina.

Queden exclosos de l’aplaçament aquells tràmits o actuacions que afectin l’inici de l’examen tècnic, l’aportació de mostres vegetals per a aquest examen i el pagament de les taxes relacionades, que han estat objecte d’una Decisió específica amb data 27 d’abril i que fixa un termini extraordinari de 3 mesos, en comptes del d’un mes en circumstàncies ordinàries.

L’Oficina ha activat també una secció de preguntes freqüents directament relacionada amb les incidències de terminis.

 

afectacio-procediments-propietat-industrial-COVID19-CVPO

 

Per a informació més detallada sobre l’abast de les mesures a nivell global, els preguem consultin l’eina que ha posat en funcionament l’OMPI.

Membres de